• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Ogólne Warunki Umowy

2017-01-18 OWU
Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego, umowy zawierane pisemnie
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
zawartej w formie pisemnej
§1.
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej: OWU) mają zastosowanie do umów zawieranych przez Przedsiębiorcę z Krajowym Instytutem Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.; ul. Grzybowska 87; 00-844 Warszawa (dalej: Usługodawca), które w swojej treści odwołują się do OWU.
§2.
1. Po zaakceptowaniu niniejszych OWU Przedsiębiorca dokona opłaty aktywacyjnej (na podstawie faktury VAT lub faktury pro forma).
2. Po uiszczeniu przez Przedsiębiorcę opłaty aktywacyjnej otrzyma on dane dostępowe (login, hasło) do tzw. „panelu klienta”.
3. Usługodawca ma możliwość udostępnienia danych dostępowych przed zaksięgowaniem wpłaty dokonanej tytułem opłaty aktywacyjnej, z zastrzeżeniem, że Usługodawca będzie realizował usługi zlecone mu za pośrednictwem „panelu klienta” po zrealizowaniu płatności przez Przedsiębiorcę.
§3.
1. Na mocy postanowień niniejszej umowy Usługodawca świadczy następujące usługi:
a) sporządzanie raportów o podmiotach gospodarczych;
b) publikacja danych o przeterminowanych zadłużeniach niesolidnych kontrahentów Przedsiębiorcy;
c) doradztwo i szkolenia w zakresie zwiększania przewagi konkurencyjnej;
d) bieżące doradztwo prawne.
3. Usługodawca zastrzega, że w celu realizacji usług opisanych w ustępie powyższym, może korzystać z usług osób trzecich, na co Przedsiębiorca niniejszych wyraża zgodę.
4. Przedsiębiorca zleca wykonanie usług wskazanych w §3 ust. 1 za pośrednictwem tzw. „panelu klienta” lub w formie, w jakiej zawarł Umowę (telefonicznie/poczta elektroniczna).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia powyżej wymienionych usług w poszczególnych sprawach.
§4.
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać na rzecz Usługodawcy stała, miesięczną opłatę, nazywaną w dalszej części Umowy oraz w Cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy – „Opłatą abonamentową”.
2. Wysokość opłaty abonamentowej określona jest w Cenniku.
3. Wysokość opłat dodatkowych związanych ze świadczeniem usług wskazanych w §3 Umowy reguluje Cennik stanowiący załącznik do niniejszej Umowy.
4. Wysokość opłat, o których mowa w §4 ust. 3 uzależniona jest od wysokości opłaty abonamentowej.
5. Wszelkie wskazane w Umowie oraz Cenniku kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej.
§5.
1. Strony zgodnie postanawiają, że w celu realizacji usługi wskazanej w §3 ust. 1 pkt c, może być niezbędne zawarcie pomiędzy nimi dodatkowej umowy, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
2017-01-18 OWU ab Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego, umowy zawierane pisemnie
2. Usługodawca zastrzega jednocześnie, że przypadku wybranych wariantów opłaty abonamentowej, usługi wskazane w ustępie powyższym, przy zastosowaniu limitów ilościowych/godzinowych/kwotowych wskazanych w Cenniku, mogą być świadczone w ramach opłaty abonamentowej (bez dodatkowych opłat).
§6.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, za wyjątkiem przypadków gdzie Umowa wyraźnie wskazuje możliwość dokonania zmian w inny sposób.
§7.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie skutkuje usunięciem danych dłużnika z Giełdy Wierzytelności Usługodawcy, o ile nie zostanie to wyraźnie wskazane w treści wypowiedzenia lub w późniejszym oświadczeniu woli Przedsiębiorcy.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, w sytuacji, gdy:
– Przedsiębiorca zalega z jakąkolwiek płatnością wobec Usługobiorcy przez okres, co najmniej 14 dni;
– Przedsiębiorca przekazał zlecenie dotyczące odzyskania tej samej wierzytelności także innego podmiotu;
– Przedsiębiorca przekazał niezgodne ze stanem faktycznym dane dotyczące dłużnika lub wierzytelności;
– wszczęcia wobec Przedsiębiorcy postępowania upadłościowego.
§8.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
§9.
Oświadczenia Przedsiębiorcy:
a) Przedsiębiorca wyraża zgodę na wykorzystanie faktu współpracy Stron dla potrzeb marketingowych Usługodawcy.
b) Przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Usługodawcy w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od Usługodawcy materiałów i informacji handlowych, w tym również przekazywanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
c) Przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych oraz danych osobowych dłużników, których dotyczą sprawy zlecone Usługodawcy, zarówno Usługodawcy oraz jego partnerom w celu realizacji niniejszej Umowy.
d) Przedsiębiorca oświadcza, iż wszelkie jego dane wskazane w Umowie są aktualne na dzień podpisania Umowy i zgodne z danymi ujawnianymi w odpowiedniej ewidencji lub rejestrze.
e) Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur oraz innych dokumentów z podpisem elektronicznym i wysłanie ich na adres e-mail wskazany w Umowie lub inny podany przez Przedsiębiorcę.
f) Przedsiębiorca wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja z Usługodawcą odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie.

a Skip to content