• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

kariera w KIPG

Pracuj z najlepszymi
Chcesz z nami współpracować?

aktualnie poszukujemy


Jeżeli cenisz sobie dobrą atmosferę, stabilne warunki zatrudnienia i możliwość awansu zawodowego to
wyślij do nas swoje CV na adres: hr@kipg.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Klauzula Informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000598463, NIP: 5272757671, REGON: 363591333.
 • Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Beatą Sosnowski, jest możliwy pod numerem telefonu (+48) 22 512 05 49 oraz adresem e-mail: iodo@kipg.pl.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Inne przekazane przez Państwa dane osobowe wykraczające poza zakres (np. dane wizerunkowe), o których  mowa w art. 221 Kodeksu pracy, będą przetwarzane na  podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. „dane wrażliwe”) konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane Państwa mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, dostawcom usług służących procesowi rekrutacji.
 • Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę  na przyszłe rekrutacje do 6 miesięcy po zakończonej rekrutacji.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu lub prawo do żądania usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu, ale decyzja końcowa dotycząca Państwa nie jest oparta wyłącznie na takim przetwarzaniu.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,  w rozumieniu RODO.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Krajowym Instytucie Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
a Skip to content