• Skontaktuj się z doradcą: 22 512 05 01

Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000598463, NIP: 5272757671, REGON: 363591333 (dalej KIPG.)
 2. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Beatą Sosnowski, jest możliwy pod numerem telefonu (+48) 22 512 05 49 oraz adresem e-mail: iodo@kipg.pl
 4. Dane mogą być przetwarzane przez KIPG w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytanie, w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, czy też w celu zawarcia umowy z Państwem . Podanie danych jest wówczas dobrowolne, ale na skutek odmowy podania danych osobowych nie dojdzie do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, podjęcia działań na Państwa żądanie czy też zawarcia umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez KIPG odpowiednio, w zależności od celów wskazanych powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z ich treścią. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym powyżej mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, którzy sprawują w imieniu KIPG funkcje (pracownikom, konsultantom, dostawcom usług w zakresie wsparcia technicznego i IT, w ramach testów i prac rozwojowych na naszych systemach technologicznych) w sytuacji, gdy posiadamy odpowiednie umowy w zakresie przetwarzania danych lub podobne zabezpieczenia.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.
 8. Państwa dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania lub w razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową KIPG przechowywać będzie przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy jak również przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Państwa zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Państwa sprawy i udzielenia Państwu wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.
 9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 11. Informujemy, iż Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Konsultacje prawne dla naszych Klientów: 22 355 28 01
a